Daň z nemovitých věcí 2019

Daň z nemovitých věcí je jedna z majetkových daní. Touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovité věci. Výlučným příjemcem výnosů daně jsou obce, zatímco správu daně zajišťuje stát prostřednictvím finančních úřadů. Daň z nemovitých věcí je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb a jednotek. Předmětem daně jsou nemovité věci, které jsou evidované v katastru nemovitostí.

Daň z nemovitých věcí se dá jednoduše rozdělit na daň ze staveb a na daň z pozemků. Daň ze stavby se vyměřuje na základě výměry půdorysu nadzemní části stavby v m². Pokud se jedná o byt či nebytový prostor, základ daně představuje výměra podlahové plochy nemovitosti ve stejných jednotkách. Základ daně z pozemku je hodnotový, který je určen jednotkami Kč, nebo je vyjádřen ve fyzickýcj jednotkách (m²). V obou případech, pokud roční částka daně nepřesáhne 5000 Kč, se daň musí uhradit do 31.5. běžného zdaňovacího období. Pokud je částka vyšší, je možné ji uhradit ve dvou splátkách (do 31.5. a 30.11.).

Praktické

Populární na Dům financí