Daň z nabytí nemovitých věcí 2019

Daň z nabytí nemovitých věcí je majetkový daň, která je součástí české daňové soustavy od 1. 1. 2014, a nahradila do té doby existující daň z převodu nemovitostí.

Tuto daň je povinen hradit každý, kdo převádí vlastnicé právo k nemovité věci. V ojedinělých případech, kdy se převodce a nabyvatel v kupní či směnné smlouvě nedohodnou, musí tuto daň zaplatit nabyvatel. Předmětem daně je samotné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, ať už se jedná o pozemek, stavbu, inženýrské sítě apod. Mimo to je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí i právo stavby nebo spoluvlastnický podíl na nemovité věci. Pokud je nabytí vlastnického práva spojeno s prováděním pozemkových úprav, přeměnou obchodní korporace či je získané jako náhrada při vyvlastnění, neplatí se daň z nabytí. Existují i další podmínky, při jejichž splnění je nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva. Základ daně tvoří nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj, která je většinou určena sjednanou cenou.

Praktické

Populární na Dům financí