Smlouva o dílo 2014

Nový občanský zákoník odstraňuje dvojkolejnost obchodní a neobchodní smlouvy o dílo. Vychází přitom z dosavadního obchodního zákoníku s přihlédnutím k některým zahraničním legislativám. Stanoví nejprve pravidla pro smlouvy o dílo obecně, pak se věnuje dílům, u kterých se cena stanovuje podle rozpočtu, samostatná ustanovení pak mají také díla, jejichž předmětem je stavba, a díla s nehmotným výsledkem.

 

Dílo je nově dokončeno, pokud je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel bude moci převzít dílo s výhradami nebo bez nich. Pokud ovšem převezme dílo bez výhrad, promlčují se mu práva ze zjevných vad díla a soud mu je nepřizná, pokud to zhotovitel připomene.

Novinkou nového občanského zákoníku je možnost předávat a přebírat dílo i po částech, pokud lze od sebe odlišit jednotlivé stupně.

Další novinka je právo svémocného prodeje, které občanský zákoník připisuje zhotoviteli. Neznamená to nic jiného, že že pokud si objednatel věc nepřevezme bez zbytečného odkladu poté, co mělo být dílo dokončeno, nebo po vyrozumění o pozdějším dokončení díla, upozorní zhotovitel objednatele, že má v úmyslu věc prodat a stanoví mu lhůtu k jejímu dodatečnému převzetí. Ta nesmí být kratší než jeden měsíc. Po uplynutí lhůty může zhotovitel věc vhodným způsobem prodat na účet objednatele.

Rozpočítávání

Při zhotovení složitějších děl se běžně určuje cena dle vypracovaného rozpočtu, který dělíme na zaručený a nezaručený. Při zaručeném rozpočtu nelze jednostranně zvýšit cenu za dílo ani v tom případě, že z důvodu rozsahu či nákladnosti práce bude rozpočet překročen.

Pokud se ale jedná o rozpočet, u kterého se nezaručuje jeho úplnost (tzv. rozpočet daný s výhradou), umožňuje se zhotoviteli jednostranně zvýšit cenu, objeví-li se nutnost vyšších nákladů nebo dalších prací. Zhotovitel však musí takovou nutnost bezodkladně oznámit objednateli, jinak právo na zvýšení ceny ztrácí. Má-li se však cena zvýšit o více než o deset procent, může objednatel od smlouvy odstoupit. Cena může být také určena pevnou částkou či pouze odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy (rozpočet je jen pomůckou pro ujednání ceny). V takovém případě nemůže objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné než předpokládané úsilí či náklady.

Nový občanský zákoník však myslí na zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti (typicky vyšší moc), kdy může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo či o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.

 

 

 

 

Když je dílo stavba

Nový občanský zákoník obsahuje také zvláštní ustanovení, která se použijí při uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude stavba (typicky zhotovení, oprava či úprava stavby). Objednatel bude mít například nově právo žádat po zhotoviteli vyúčtování dosavadního postupu prací a vynaložených nákladů, pokud byla cena určena s odkazem na jejich skutečný rozsah. Výslovně se také upravuje možnost kontroly díla objednatelem na určitém stupni jeho provádění, pokud si to strany dohodnou ve smlouvě. Pokud zhotovitel zjistí, že na místě, kde má dílo provádět byly nějaké dříve skryté překážky, které mu znemožňují dílo provést dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Pokud se nedohodnou na změně díla v přiměřené lhůtě, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má v takovém případě právo na zaplacení časti díla, kterou provedl do doby, než mohl překážku při vynaložení veškeré péče odhalit.

Odchylky se také týkají převzetí stavby objednatelem. Objednatel nebude mít právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky. Objednatel bude moci uplatnit práva ze skrytých vad do pěti let od převzetí stavby, ale prováděcí předpis či dohoda stran bude moci lhůtu v odůvodněných případech zkrátit pro určité části stavby až na dva roky (dohoda bude však vždy neplatná, pokud je jednou ze stran spotřebitel). Zakotvuje se dále také společná odpovědnost zhotovitele a poddodavatele zhotovitele, dodavatele stavební dokumentace nebo stavebního dozoru, pokud jsou vady stavby způsobeny rovněž v důsledku chyb v jejich činnosti. Zhotovitel se zároveň zprostí povinností z vad stavby, pokud prokáže, že za vadu může stavební dokumentace či dozor, který zajistil objednatel.

Zdroj: www.penize.cz 

právní stav platný kde dni 1. 1. 2014

 

 

Reklama

Témata

Nelehký život OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí na povinných odvodech méně než zaměstnanci. Současně...

Pojistné za rok 2013

Všechny OSVČ musí řádně doručit své zdravotní pojišťovně a OSSZ "Přehled o příjmech a výdajích...

Pasivní příjem

Zdanění u pasivního příjmu je nižší než u příjmu ze zaměstnání nebo podnikání. Současně však...

Firemní papírování

Někteří živnostníci nebo firmy se brání některým činnostem. Nepatrné "papírování" navíc přitom...

Pořizujeme bydlení

Všichni si chceme užívat každodenní radosti plnými doušky. Pěkné vlastní bydlení, kde si můžeme...

Reklama
Reklama

Výnos z pronájmu

Investice do nemovitosti

Pravidelný měsíční příjem z pronájmu může tvořit zajímavý rodinný zdroj, každé vlastnictví však přináší starosti a i pronájem nemovitosti může být ztrátový. Jaké daňové povinnosti přináší pronájem nemovitosti?

Otevřete téma

Reklama

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2019 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.