Smlouva o dílo

Smlouva o dílo je dohodou, kterou se zhotovitel či poskytovatel zavazuje objednateli podle zadání provést nějaké dílo, a objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu.

Předmět smlouvy o dílo

Typ smlouvy o dílo upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (OZ) v § 631 a následujících ustanoveních.

Smlouva o dílo je dohodou, kterou se zhotovitel či poskytovatel zavazuje objednateli podle zadání provést nějaké dílo, a objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu. Určitými typy smlouvy o dílo je také smlouva o zhotovení věci na zakázku či smlouva o opravě a úpravě věci (viz níže).

Podstatné náležitosti

K platnému uzavření pracovní smlouvy dojde ve chvíli, kdy se smluvní strany shodnou alespoň na podstatných náležitostech smlouvy, kterými jsou vymezení předmětu díla a cena za jeho provedení. Cena může být určená odhadem anebo může jít o cenu přiměřenou, není-li její výše výslovně sjednána. Ze smlouvy ovšem musí být patrné, že se objednatel zavazuje za provedení díla zhotoviteli zaplatit.

Vedlejší ujednání

Rozsah a jakost prováděného díla může objednatel při zadávání díla specifikovat poměrně podrobně, např. formou plánu, popisu, designu, nebo např. zavázat zhotovitele, aby při provádění díla použil jen určité materiály nebo součásti konkrétních výrobců. Materiál může zhotoviteli dodat i sám objednatel, ovšem pokud má tento materiál nedostatky, které brání řádnému vyhotovení díla, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit, to samé platí pro objednatelovy pokyny, které jsou nevhodné. Pokud však objednatel i přes upozornění na pokynech či na použití dodaného materiálu trvá, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

Objednatel si také může vymínit určité vlastnosti, které dílo má po dokončení mít. Nemá-li provedené dílo vymíněné vlastnosti, jde o vadu věci.

Výši ceny lze určit i odhadem, ovšem v případě, že zhotovitel musí odhadnutou cenu podstatně překročit (o více než cca o 10 až 20%), musí objednatele bez prodlení písemně upozornit a oznámit mu nově určenou cenu. Jinak zhotovitel ztratí právo na doplatek rozdílu v ceně. Pokud objednatel s takovým zvýšením ceny nesouhlasí, je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Provedení díla je možné ocenit také rozpočtem, který může podrobně indexovat jednotlivé položky nákladů. Rozpočet nelze bez souhlasu objednatele navýšit a práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté lze účtovat pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně nebo jestliže je písemně objednal.

Pokud cena není určena ani odhadem, platí, že objednatel musí zaplatit alespoň cenu přiměřenou.

Další okolnosti

Zhotovitel ze zákona odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku předání. Dílo musí mít vlastnosti výslovně vymíněné (ve smlouvě či ústně) anebo obvyklé, aby jej bylo možno použít podle povahy a účelu smlouvy.

Zhotovitel nese tzv. nebezpečí na zhotovovaném díle. Pokud je tedy dílo zmařeno náhodou před dobou splnění, ztrácí zhotovitel nárok na odměnu. Pokud však ve zhotovení díla zabrání okolnosti na straně objednatele, sjednaná cen zhotoviteli náleží.

Pokud provedení díla záleží na osobních vlastnostech zhotovitele (například malba obrazu slavným akademickým malířem atd.), ruší se smlouva o dílo jeho smrtí. Dědici se mohou domáhat pouze části odměny přiměřené upotřebitelným výsledkům vykonané práce. Smrt objednatele sama o sobě smlouvu neruší.

Smlouva o zhotovení věci na zakázku

Tento smluvní podtyp smlouvy o dílo je určen přímo pro objednávky na zhotovení určité věci na zakázku. Zákon v tomto případě ukládá 6ti měsíční záruku zhotovitele i za vady, které se vyskytnou na věci po jejím převzetí v průběhu této doby. Pro určité věci určené k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu i delší než 6 měsíců (např. u spotřebního zboží 24 měsíců atd.) V záručním listě lze objednateli poskytnout i delší záruku.

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli odstranění případných vad, ovšem pouze pokud je odstranit lze. Pokud to možné není a brání-li vada tomu, aby věc mohla být podle objednávky řádné užívána, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Pokud se vada vyskytne i po opravě opakovaně (zhruba 3x), může objednatel od smlouvy odstoupit i pokud jde o vadu opravitelnou.

Záruka u zhotovení stavby činí 3 roky.

Smlouva o opravě a úpravě věci

Jak název napovídá, předmětem tohoto podtypu smlouvy o díle není vytvoření věci nové, nýbrž úprava věci existující, opravou se rozumí činnost, kterou se odstraňují vady věci, následky jejího poškození nebo účinky jejího opotřebení. Úpravou je pak činnost, kterou se zejména mění povrch věci nebo její vlastnosti. Práva a povinnosti smluvních stran jsou v podstatě identické s předešlými smluvními typy, ovšem zákonná záruka za vady obecně 3 měsíce od předání díla a u stavebních prací nejméně 18 měsíců. V záručním listě lze objednateli poskytnout i delší záruku.

Opravenou či upravenou věc je objednatel zpravidla povinen si vyzvednout u zhotovitele (opraváře) do jednoho měsíce od provedení opravy, jinak je povinen zaplatit poplatek za uskladnění.

(právní stav aktuální ke dni 6. 3. 2011)

 

Reklama

Témata

Hrubá a čistá mzda

Z hrubé mzdy sjednané v pracovní smlouvě odvádí zaměstnanci zálohu na daň z příjmu fyzických...

Pojistné za rok 2013

Všechny OSVČ musí řádně doručit své zdravotní pojišťovně a OSSZ "Přehled o příjmech a výdajích...

Reklama a propagace

Všechny firmy i zákazníci se musí snažit o získávání nových zákazníků. Bez dobré reklamy a...

Jak stoupají mzdy v ČR?

V Česku je aktuálně nejnižší míra nezaměstnanosti z členských zemí Evropské unie, což má...

Daňové přiznání 2011

Všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí včas odevzdat daňové přiznání a Přehledy o...

Reklama
Reklama

Výnos z pronájmu

Investice do nemovitosti

Pravidelný měsíční příjem z pronájmu může tvořit zajímavý rodinný zdroj, každé vlastnictví však přináší starosti a i pronájem nemovitosti může být ztrátový. Jaké daňové povinnosti přináší pronájem nemovitosti?

Otevřete téma

Reklama

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2019 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.