Fondy kvalifikovaných investorů. Co by o nich měl vědět finanční poradce? (1/2)

štítek Investice čtení na 4 minuty

foto: Alena Pechátová, poradci-sobe.cz

Jak fungují fondy kvalifikovaných investorů? Čím se mezi sebou liší? Co by o nich měl vědět finanční poradce? Na tato témata diskutoval Martin Viktora, zakladatel Poradci-sobě.cz s Emilem Šťávou, místopředsedou představenstva CARDUUS Asset Management, a Pavlem Holečkou, členem investičního výboru INVEST GATE Funds SICAV a.s. Sledujte první díl videozáznamu z této debaty!

Orientační přepis diskuse

Čím se Vaše společnosti zabývají? (00:40)

Emil Šťáva: Společnost CARDUUS Asset Management vznikla na počátku tohoto desetiletí. Působili jsme nejdříve ze zahraničí a v určité fázi vývoje a s nárůstem objemu aktiv jsme požádali o licenci ČNB, která zahrnuje obhospodařování fondů jako takových a jednak obhospodařování majetku privátních klientů. FKI je jeden z instrumentů, který nám licence umožňuje realizovat.

Pavle, Vy jste členem investičního výboru INVEST GATE Funds SICAV a.s., takže jste sám zaměstnanec fondu kvalifikovaných investorů? (01:22)

Pavel Holečka: Ano. Jsem přímo zástupcem fondu. Jinak fond je pod investiční společnosti Delta, takže každý FKI fond musí být zastřešený pod investiční společností.

Co to vůbec je „Fond kvalifikovaných investorů“? (01:45)

EŠ: Je to způsob investování a je určen kvalifikovaným investorům. Kvalifikovaný investor je osoba, která disponuje majetkem v určité minimální výši a disponuje určitými znalostmi ve vztahu k rizikovosti fondu.

Jak se pozná kvalifikovaný investor? (02:29)

PH: Musí doložit, že má určité znalosti a dovednosti prostřednictvím investičního dotazníku. Je to také o tom poznat toho klienta, abychom viděli, zda fyzicky již má nějaké zkušenosti s jinými druhy aktiv.

Existují fondy kvalifikovaných investorů podle jiných právních úprav, než českých? (03:08)

EŠ: Tím, že působíme na poli EU, role investičního managera může být vykonávána i v zahraničí. Některé fondy jsou registrované v ČR, jiné v zahraničí pod tamní jurisdikcí, kdy ČR působí jako obhospodařovatel.

Proč jste vsadili na Českou Republiku, a ne třeba na tu Maltu nebo jinou legislativu? (04:13)

PH: My chceme být českým fondem pro českého investora. Zatím si myslím, že jsou podmínky nastaveny tak, že je to výhoda.

EŠ: Taky v tom hrají roli náklady. Na maltě nebo třeba v Lucembursku jsou prostě vyšší.

Rozumím tomu dobře, že jedním z rozdílů oproti otevřeným podílovým fondům, mají FKI fondy vyšší požadavek na minimální investici? (05:19)

PH: Minimální investice je 1 mil Kč. Následující může být už nižší. Dříve tato částka byla vyšší – 3,5 mil Kč.

EŠ: Tato hranice zanikla někdy v r. 2016, ale do určité míry je zachována. Rozdíl je v tom, že na toho investora je kladen nárok ve vztahu znalosti daného produktu a že mu to jeho finanční situace dovoluje. U toho investora, který chce investovat 125 tis. EUR nebo ekvivalent, u toho již nemusí fond zkoumat majetkové poměry. Při takové částce se předpokládá, že investor „ví, co dělá“.

Kdo je vlastně klientem? (07:57)

PH: Jsou to FO i PO. Z hlediska FO jsou to klienti spíše středního a vyššího věku, kteří již nějaké zkušenosti mají. Co se týká firem, tam záleží na jejich cash-flow, jaký kapitál jsou schopni investovat. U těchto fondů je to na delší období cca 3–5 a více let, kdy firma nemůže na tuto investici sáhnout.

1 mil. Kč jako počáteční investice vypadá jako bariéra, která má oddělit ty movitější klienty od těch méně movitějších. Je tomu tak? Je typickým klientem FKI movitý klient s majetkem např. nad 10 mil Kč? (09:07)

EŠ: Je to tak. Pro malého spotřebitele není tento fond vhodný. Jak z hlediska instrumentária, tak z hlediska likvidity.

Jak u Vás probíhá oceňování portfolia majetku? V jaké frekvenci? (11:05)

PH: Obecně nejčastěji oceňování probíhá na měsíční bázi. Celkové ocenění pak jednou za rok. V rámci projektu se však znalecké ocenění může provést kdykoliv, podle toho jak se mění hodnota aktiva.

EŠ: Ono to znalecké ocenění totiž něco stojí. Pak to i snižuje výkonost fondu.

Frekvence oceňování má také dopad na to, že se realizují nákupy a odkupy nebo obchodování probíhá nezávisle? (12:46)

EŠ: Pokud je fond otevřený (umožňuje vstup a výstup), je to referenční cena, která je cenou vstupu a výstupu. Náš fond je právě ten otevřený.

Jaké jsou typické poplatkové struktury těchto fondů? (13:43)

PH: Jsou to:vstupní poplatek, správní poplatek a výstupní poplatek. Je to dané ve statutu fondu. U nás jsou vstupní poplatky 1,5 – 3 %, je to dané objemem. Správní poplatek nesmí překročit 2,2 % a u výstupních poplatků máme po 3 letech 0. Je to dáno principem fungování fondu.

EŠ: Naše struktura je podobná. Správní poplatek je 1,75 %. Vstupní poplatek je omezen 3 %, ale minimum je 1,5 % na té spodní hranici. Je to omezeno objemem těch 3 mil Kč. Ale mohou být, kromě těchto fixních poplatků, také poplatky odvislé od výkonosti fondu. Má to ale i opačnou stranu. Pokud je tam tento motivační prvek, je vyšší ochota brát i vyšší riziko, které může způsobit velkou ztrátu.

Tiskové oddělení Dům financí

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí